महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
Captcha (पडताळणी संकेतांक कोड)  
Case Sensitive*
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि सिंचन विकास योजना कॅफेटेरिया अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक योजनेचा सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिताचा प्रथम हप्त्याचा रु. 87.70 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. 202406211750220301 21-06-2024 287 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शुद्धीपत्रक राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याबाबत 202406211504202202 21-06-2024 147 पीडीएफ फाईल
3 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधावाटप निरीक्षक,गट-क यांची बदली रद्द करणेबाबत... 202406211240216106 21-06-2024 308 पीडीएफ फाईल
4 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील, सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र,गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गाची दि.01 जानेवारी, २०२4 या दिनांकास अनुसरुन अंतिम ज्येष्ठता यादी. 202406211259280806 21-06-2024 140 पीडीएफ फाईल
5 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील, सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, गट-ब(राजपत्रित) या संवर्गाची दि.1 जानेवारी, 2024 या दिनांकास अनुसरून अंतिम ज्येष्ठता यादी 202406211303050306 21-06-2024 171 पीडीएफ फाईल
6 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील, उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गाची दि.01 जानेवारी, २०२4 या दिनांकास अनुसरुन अंतिम ज्येष्ठता यादी. 202406211306354606 21-06-2024 323 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग निविदा प्रक्रिया विषयक सर्व टप्प्यांवर सल्ला आणि मार्गदर्शन (End to End Key Solution) करण्याबाबत मे.अर्न्स्ट न्ड यंग कंपनी, मुंबई या संस्थेच्या रु.36,77,234/- इतके सल्ला शुल्क सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या तरतुदीतून भागविण्यास मंजूरी देणेबाबत 202406211110176507 21-06-2024 284 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती सहायक अनुदान सन 2024-25 (अनिवार्य) (दुसरा हप्ता) 202406211642496507 21-06-2024 144 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग श्री. दत्तात्रेय क्षीरसागर यांच्या ग्रंथालय संचालक पदावरील नियुक्ती संदर्भातील तक्रारींची चौकशी करण्याबाबत. 202406211353373508 21-06-2024 322 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग कळंबोली, जि.रायगड येथे राज्य शिखर संस्थेची (State Apex Institute) (महाराष्ट्र-हब) इमारत विकसित करण्यासाठी शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) तसेच पनवेल महानगरपालिका यांचेकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध शुल्क माफीबाबत... 202406211327006410 21-06-2024 152 पीडीएफ फाईल