शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
Captcha (पडताळणी संकेतांक कोड)  
Case Sensitive*
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2015-16 व 2016-17 या कालावधीतील उपविभागीय कृषि अधिकारी, भंडारा या कार्यालयाचे अधिनस्त तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्र, डोंगरगाव, जि.भंडारा या प्रक्षेत्रावरील 2401 0261 लेखाशिर्षा खालील (21) सामग्री व पुरवठा आणि (31) इंधन या बाबीखालील प्रलंबित रु.86,052/- च्या देयकास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत. 202312051546277401 05-12-2023 135 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2019-20 या कालावधीतील तालुका फळरोपवाटिका, बिज गुणन व कृषि चिकित्सालय, शेगांव, जि.बुलढाणा या प्रक्षेत्रावरील 2401 0261 लेखाशिर्षा खालील (02) मजुरी याबाबी खालील प्रलंबित रु.4,93,099/- च्या देयकास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत. 202312051546010801 05-12-2023 134 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2015-16 व 2016-17 या कालावधीतील उपविभागीय कृषि अधिकारी, भंडारा या कार्यालयाचे अधिनस्त तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्र, डोंगरगाव, जि.भंडारा या प्रक्षेत्रावरील 2401 0261 लेखाशिर्षा खालील (21) सामग्री व पुरवठा आणि (31) इंधन या बाबीखालील प्रलंबित रु.42,283/- च्या देयकास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत. 202312051552204601 05-12-2023 135 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग केंद्र पुरस्कृत योजनांबाबत केंद्र शासनाने वितरित केलेला निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याची खात्री करण्याबाबत 202312051825416605 05-12-2023 142 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळून), ठाणे या कार्यालयातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्याबाबत. 202312051241563507 05-12-2023 312 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग शासनाच्या मालकीचे सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलस व्हीटी-व्हीडीडी या विमानाच्या देखभाल व परिरक्षण कंत्राटास मुदतवाढ देणेबाबत. 202312051459232707 05-12-2023 235 पीडीएफ फाईल
7 सामान्य प्रशासन विभाग डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिना निमित्ताने स्थानिक सुट्टी जाहीर करणेबाबत.. 202312051533358607 05-12-2023 144 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता आर्थिक वर्ष सन 2023-24 साठी यशदा, पुणे या संस्थेस अनुदान वितरित करण्याबाबत 202312051221117407 05-12-2023 146 पीडीएफ फाईल
9 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांच्या विविध मागण्यांबाबत अभ्यास करण्याकरीता अभ्यासगट नेमणेबाबत. 202312051650445407 05-12-2023 186 पीडीएफ फाईल
10 सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय विमान सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलएस व्हीटी-व्हिडीडी व शासकीय हेलिकॉप्टर एअरबस एच 145 व्हीटी जीओव्ही या हवाई वाहनांकरीता विमानचालन व्यवस्थापन सेवेसाठी एजन्सीची नियुक्ती करणेबाबत. 202312051655350807 05-12-2023 153 पीडीएफ फाईल