शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
Captcha (पडताळणी संकेतांक कोड)  
Case Sensitive*
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेची सन 2022-2023 मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 202210041207118201 04-10-2022 154 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2022-23 मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.200 कोटी निधी वितरित करणेबाबत. 202210041212404001 04-10-2022 1716 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-1, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी- एस-15, 41800-132300) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 202210041202478702 04-10-2022 1355 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांच्या सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/09/2022 ते 28/02/2023 पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 202210041336020002 04-10-2022 1370 पीडीएफ फाईल
5 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य जनजाती विकास महामंडळ आणि आदिवासी सहकारी संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/09/2022 ते 28/02/2023 पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 202210041340547902 04-10-2022 1369 पीडीएफ फाईल
6 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महात्मा ज्योतिबा फुले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व इतर 7 संस्थांमध्ये सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणासाठी निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक 01/09/2022 ते 28/02/2023 पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 202210041347011302 04-10-2022 1624 पीडीएफ फाईल
7 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण योजना राबविण्यासाठी निर्माण केलेली 2 अस्थायी पदे दि. 01/09/2022 ते 28/02/2023 पर्यंत चालु ठेवण्याबाबत. 202210041458398502 04-10-2022 1368 पीडीएफ फाईल
8 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत विविध कार्यालये/शाळा/केंद्रामध्ये कार्यरत असलेल्या अस्थायी पदांना दि.01/09/2022 ते दि. 28/02/2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 202210041821436603 04-10-2022 599 पीडीएफ फाईल
9 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई राज्य आयोगाचे नागपूर व औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ आणि अधिनस्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच या कार्यालयांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या 497 अस्थायी पदांना दि. 01.09.2022 ते 28.02.2023 या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याबाबत.... 202210041411089006 04-10-2022 1437 पीडीएफ फाईल
10 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना दिवाळीनिमित्त 4 शिधाजिन्नसांचा समावेश असलेल्या शिधाजिन्नस संचाचे वितरण करण्याबाबत. 202210041721580406 04-10-2022 226 पीडीएफ फाईल