शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
Captcha (पडताळणी संकेतांक कोड)  
Case Sensitive*
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासकीय दुग्धशाळा/शितकरण केंद्र सहकारी दूध संघाकडे हस्तांतरीत किंवा विक्री करणेबाबत. 202206271021436301 27-06-2022 166 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राज्यातील सर्व पशु व कुक्कुट संगोपन होत असलेल्या गोशाळा, जमिन, इमारत, जहाज व वाहनांची पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचेमार्फत तपासणी करण्याबाबत. 202206271229595701 27-06-2022 96 पीडीएफ फाईल
3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग तालुका कर्ज वाटप आढावा समिती स्थापन करणे बाबत. 202206271148147202 27-06-2022 143 पीडीएफ फाईल
4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीत तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य (24251501) 202206271658445902 27-06-2022 189 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सहायक प्राध्यापक, संगणक अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा (गट-अ) या पदावर सरळसेवेने नियुक्तीबाबत.... 202206271609340808 27-06-2022 123 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ औरंगाबाद येथील न्यायमुर्तीनगर येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या बंगला क्र. 13 आणि 19 येथील देखभाल, दुरूस्ती व विकास विषयक कामांबाबत. 202206271448375712 27-06-2022 83 पीडीएफ फाईल
7 विधी व न्याय विभाग मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील बंगला क्र. 5 येथील विकास - लँडस्केपिंगच्या कामांबाबत. 202206271452386512 27-06-2022 83 पीडीएफ फाईल
8 अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत सन 2021-22 मधील मंजूर विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 202206271514149514 27-06-2022 332 पीडीएफ फाईल
9 अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत सन 2021-22 मधील मंजूर विकास कामाच्या जिल्ह्यात अंशतः बदल करणेबाबत. 202206271524554514 27-06-2022 145 पीडीएफ फाईल
10 अल्पसंख्याक विकास विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या पदावरील श्री.अनिस शेख, यांची नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 202206271735332014 27-06-2022 83 पीडीएफ फाईल