शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
Captcha (पडताळणी संकेतांक कोड)  
Case Sensitive*
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळावर नामनिर्देशनाने सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत... 202407191220178402 19-07-2024 137 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयांतील सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक या संवर्गातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 202407191225112807 19-07-2024 193 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांकरीता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा-सन २०24 साठी अर्ज मागविण्याबाबत. 202407191512319207 19-07-2024 150 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी व आस्थापना अधिकारी (दक्षता) ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरिता इच्छुकता मागविण्याबाबत. 202407191748079007 19-07-2024 153 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई, येथील विद्यार्थी निवासाकरीता आशीमारा हौसिंग कंपनीकडील 515 बेड्स भाडेतत्त्वावर घेण्यास मान्यता देण्याबाबत. 202407191145113008 19-07-2024 153 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग खाजगी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजाचे निरीक्षण करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत. 202407191158249108 19-07-2024 167 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून नवीन महाविद्यालय कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... श्री.वाघेश्वर ग्रामविकास प्रतिष्ठानचे फराटे पाटील मॅनेजमेंट इन्स्टिटयूट, ता.शिरुर, जि.पुणे 202407191815049408 19-07-2024 163 पीडीएफ फाईल
8 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील पुणे विभागातील, एमसीए विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... 202407191815100208 19-07-2024 725 पीडीएफ फाईल
9 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) व इतर मागासवर्ग (OBC) प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थी व विद्यार्थीनींकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम शैक्षणिक संस्थांनी न घेणेबाबत... 202407191857335408 19-07-2024 381 पीडीएफ फाईल
10 गृहनिर्माण विभाग मुंबई शहरातील धोकादायक घोषित उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास तसेच मालक / विकासकाने अर्धवट अवस्थेत सोडलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली विनियम 33(6), 33(7) व 33(9) अंतर्गत उपकरप्राप्त इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत म्हाड अधिनियम, 1976 मधील कलम 77, 79 (अ), 91 (अ) व 95-अ सुधारणानुसार करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सुचना (Guidelines).......... 202407191451499109 19-07-2024 154 पीडीएफ फाईल