शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
Captcha (पडताळणी संकेतांक कोड)  
Case Sensitive*
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन 2020, 2021 व 2022 करिता विविध कृषि पुरस्कार प्रदान करुन शेतकरी/संस्था यांचा सन्मान करणेबाबत 202402231503291801..... 23-02-2024 375 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली अंतर्गतच्या कृषि महाविद्यालय, दापोली येथील फॅकल्टी ब्लॉक 2 व फॅकल्टी ब्लॉक 3 या इमारतींच्या दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत... 202402231508152401 23-02-2024 391 पीडीएफ फाईल
3 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत Farmers Participatory Action Research Programme for Citrus Greening Management with Sustainable Development या प्रकल्पाच्या रुपये 493.00 लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 202402231515175001 23-02-2024 462 पीडीएफ फाईल
4 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत Establishment of Advanced Plant Analysis Laboratory and Diagnosis of Nutrient Deficiency in Commonly Grown Crops by Plant Analysis and Tissue Test या प्रकल्पाच्या रुपये 428.84 लक्ष किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 202402231525163001 23-02-2024 433 पीडीएफ फाईल
5 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 साठी राज्य हिस्स्याची रू. 65,38,20,449/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत... 202402231707333401 23-02-2024 324 पीडीएफ फाईल
6 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2022-23 गारपीट या अतिरिक्त हवामान धोक्यासाठी राज्य हिस्साची रक्कम रू. 12,04,97,887/- इतका निधी विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत... 202402231712012801 23-02-2024 319 पीडीएफ फाईल
7 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2023 साठी राज्य हिस्साची रू. 6,27,03,635/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत. 202402231717443101 23-02-2024 322 पीडीएफ फाईल
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन २०२3-२4 मध्ये कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्याकरिता रु.240 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. 202402231825376801 23-02-2024 215 पीडीएफ फाईल
9 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत तिसरा हप्ता लाभार्थ्यांना अदा करण्यासाठी रु.2000 कोटी इतका निधी वितरीत करण्याबाबत.. 202402231854038101 23-02-2024 149 पीडीएफ फाईल
10 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 12 व्याजाचे प्रदान करणेबाबत शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या.सांगोला,जि. सोलापूर. 202402231048201102 23-02-2024 147 पीडीएफ फाईल