शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
Captcha (पडताळणी संकेतांक कोड)  
Case Sensitive*
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि विभागाच्या सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांपैकी लेखानुदानाचे वितरण करण्याबाबत (कृषि, फलोत्पादन व कृषि विद्यापीठे) 202404121235118401 12-04-2024 198 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र मत्स्यसेवा - सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय/ प्रकल्प व्यवस्थापक, दापचरी (तांत्रिक) गट-अ (जाहिरात क्र.03/2020) या पदावर सरळसेवेने नियुक्ती देणेबाबत. 202404121547470401 12-04-2024 135 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग CPGRAMS (OLD PG PORTAL) वरील प्रलंबित तक्रारी विशेष मोहीम राबवून कमी करणेबाबत... दि.०२.०५.२०२४ ते दि.१५.०५.२०२४. 202404121553591507 12-04-2024 195 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग सह सचिव /उप सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण-नामनिर्देशन वगळण्याबाबत 202404121651438707... 12-04-2024 149 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग सह सचिव /उप सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 202404121654533507 12-04-2024 156 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर 190 अस्थायी पदांना दिनांक 01/03/2024 ते 31/08/2024 या कालावधी करीता मुदतवाढ देणेबाबत 202404121349292717 12-04-2024 262 पीडीएफ फाईल
7 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, 2024 निधी वितरण 202404121631014221 12-04-2024 302 पीडीएफ फाईल
8 आदिवासी विकास विभाग आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत निधी वितरण (लेखाशीर्ष 2202 1901, 2202 1948 व 2202 एच 973-वेतन ) 202404051752162224 12-04-2024 225 पीडीएफ फाईल
9 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, मुंबई या कार्यालयातील अस्थायी पदे दि.01.03.2024 ते दि.31.08.2024 पर्यंत पुढे चालू ठेवणेबाबत. 202404121729536825 12-04-2024 143 पीडीएफ फाईल
10 नगर विकास विभाग विभागीय आयुक्त यांच्या आस्थापनेवरील व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या आस्थापनेवरील (विभागस्तर) येथील 15 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 202404121734584325 12-04-2024 299 पीडीएफ फाईल